Industrial computer (IPC) overview

Home  /  Blog

Thumbnail máy tính công nghiệp IPC

 Lã Thanh Sang   

What is Industrial Computer (IPC)?

In a simple sense, an  industrial computer  or  IPC  (Industrial PC) is a computer that controls industrial machinery and equipment. It is a general term for computers that manage and operate electromechanical equipment in the manufacturing process.

Máy Tính Công Nghiệp Là Gì?
Máy tính công nghiệp là gì?

Nhìn chung, máy tính công nghiệp xử lý dữ liệu theo cách giống như máy tính thông thường. Về mặt cấu ​​trúc, các thành phần cơ bản cũng giống nhau (CPU, bộ lưu trữ, bộ nhớ RAM, giao diện mạng, v.v.).

Popular types of industrial computers today

In general, industrial computers process data in the same way as conventional computers. Structurally, the basic components are the same (CPU, storage, RAM memory, network interface, etc.).

Avatar Of Lã Thanh Sang

Lã Thanh Sang

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *